Hotărâri Consiliul Local

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Sita Buzăului în anul 2024
 Nr. HCL   Data adoptarii   Continut  Documente
15 31.01.2024 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 15
14 31.01.2024 HCL privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare in vederea elaborlirii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investifii "Modernizarea drumului denumit toponimic Strada Ciumernicel"  HCL 14
13 31.01.2024 HCL privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizarea drumului denumit toponimic Strada Argintaru"  HCL 13
12 31.01.2024 HCL privind aprobarea Proiectului tehnic si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investifii,,Construire pista de biciclete in comuna Sita Buzaului", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finanfate de la bugetul local peutru realizarea obiectivului  HCL 12
11 31.01.2024 HCL privind modificarea Hotararii nr.119/2023 pentru aprobarea Proiectului tehnic,a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna Etapa a III-a", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  HCL 11
10 31.01.2024 HCL privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru prescolarii si elevii Scolii Gimnaziale "Nicolae Russu" Sita Buzaului in cadrul Programului national "Masa sanatoasa"  HCL 10
9 31.01.2024 HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarulu  HCL 9
8 31.01.2024 HCL privind aprobarea Programului anual al investitiilor publice pentru anul 2024  HCL 8
7 31.01.2024 HCL privind aprobarea bugetului general al comunei Sita Buzaului pentru anul 2024  HCL 7
6 31.01.2024 HCL privind aprobarea utilizarii in anul 2024 a unei sume din excedentul bugetului local al comuuei Sita Buzaului ,rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2023   HCL 6
5 31.01.2024 HCL privind validarea Dispozitiei nr.2/2024 referitoare la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzaului a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31.12.2023  HCL 5
4 12.01.2024 HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzaului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "IBSV SALUBRITATE"  HCL 4
3 12.01.2024 HCL pentru aprobarea Fisei de date si a Caietului de sarcini al proiectului "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru obiectivul de investitie Scoala Gimnaziala Zabratau ,,  HCL 3
2 12.01.2024 HCL privind aprobarea Proiectului tehnic si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligentii a energiei pentru obiectivul de investitie Scoala Gimnazialii Zabratau", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de Ia bugetul local pentru realizarea obiectivului  HCL 2
1 12.01.2024 HCL privind aprobarea utilizarii in anul 2024 a unei sume din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzaului ,rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2023  HCL 1

 

 

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Sita Buzăului în anul 2023
 Nr. HCL   Data adoptarii   Continut  Documente
1 31.01.2023 HCL privind validarea Dispoziției Nr. 1/2023 referitoare la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzăului a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2022  HCL 1
2 31.01.2023 HCL privind aprobarea utilizării în anul 2023 a unei sume din excedentul bugetului local al comunei Sita Buzăului, rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2022  HCL 2
3 31.01.2023 HCL privind aprobarea bugetului general al comunei Sita Buzăului pentru anul 2023  HCL 3
4 31.01.2023 HCL privind aprobarea Programului anual al investițiilor publice pentru anul 2023  HCL 4
5 31.01.2023 HCL privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului  HCL 5
6 31.01.2023 HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzăului  HCL 6
7 31.01.2023 HCL privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrari de interes local, ce vor fi executate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social  HCL 7
8 31.01.2023 HCL pentru actualizarea valorii totale a obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna”   HCL 8
9 31.01.2023  HCL privind aprobarea oportunității cumpărării unui teren în suprafață de 2145 mp. situal în intravilanul localității Sita Buzăului, județul Covasna înscris în CF nr. 24424 Sita Buzăului, nr. cadastral 24424
 HCL 9
10 31.01.2023 HCL privind însușirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea organizării Monitorului Oficial Local în format electronic  HCL 10
11 31.01.2023 HCL privind modalitatea de completare, întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Sita Buzăului, județul Covasna  HCL 11
12 31.01.2023 HCL privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități  HCL 12
13 31.01.2023 HCL privind aprobarea înființării Asociației Organizația de Management al Destinației ”ȚARA BUZAIELOR”  HCL 13
14 31.01.2023 HCL privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele comunei Sita Buzăului  HCL 14
15 31.01.2023 HCL privind alegerea președintelui de ședință  HCL 15
16 28.02.2023 HCL privind aprobarea Fișei de date și a Caietului de sarcini pentru achiziția publică de servicii de proiectare și execuție de lucrări la obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului, etapa a III-a”  HCL 16
17 28.02.2023 HCL privind aprobarea Programului anual și anunțul de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educative, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul local al comunei Sita Buzăului, pentru anul 2023  HCL 17
18 28.02.2023 HCL privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și comuna Sita Buzăului, în cadrul proiectului, ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” Cod MySmis 130963  HCL 18
19 28.02.2023 HCL privind alegerea președintelui de ședință  HCL 19
20 28.02.2023 HCL privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023  HCL 20
30 12.04.2023 HCL privind aprobarea participarii Comunei Sita Buzaului in cadrul programului privind casarea autovehicolelor uzate si a contributiei proprii necesare realizarii proiectului - Casarea Autovehiculelor uzate in comuna Sita Buzalui  HCL 30
31 20.04.2023 HCL privind participarea comunei Sita Buzaului, judetul Covasna la programul privind protectia speciilor de fauna salbatica, prin instalarea de echipamente si/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemanatoare permsie de lege, in vederea diminuarii conflictelor si reducerii pagubelor cauzate de animale salbatice, pentru realziarea proiectului - Instalarea de echipamente si dispozitive de tipul gardurilor electrice, in vederea diminuarii conflictelor si reducerii pagubelor cauzate de animalele salbatice, pe terenurile aflate in proprietatea comunei Sita Buzalui, judetul Covasna  HCL 31
32 26.04.2023 HCL privind aprobarea executiei bugetare pentru timestrul I 2023  HCL 32
43 18.05.2023 HCL privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii  - Modernizarea drumuri de interes local in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna Etapa a III - a, aprobat pentru finantare prin Programul de Investitii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentatn categoriile de echeltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului   HCL 43
44 18.05.2023 HCL privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023  HCL 44
45 18.05.2023 HCL privind delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Sita Buzaului, judetul Covasna   HCL 45
46 18.05.2023 HCL privind aprobarea participarii comunei Sita Buzaului, prin Consiliul local al comunei Sita Buzaului la Parteneriatul LEADER cu denumirea Asociatia Grupul de Actiune Local PROGRESSIO, in vederea depunerii sprijinului pregatitor si a implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala prin accesarea Planului National Strategic PAC 2023 - 2027  HCL 46
47 31.05.2023 HCL privind delegarea Judetului Covasna pentru a participa cu proiectul Achizitonarea de microbuze electrice pentru elevii din Judetul Covasna la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generatie, Componenta C15. Educatie, finantat din foncurile europene aferente Planului Nationale de Redresare si Rezilienta,in numele si pe seama Comunei SIta Buzaului   HCL 47
48 31.05.2023 HCL privind aprobarea realizarii cadastrului general pe teritoriul comunei Sita Buzaului, judetul Covasna  HCL 48
49 31.05.2023 HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului   HCL 49
50 31.05.2023 HCL privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii/recompense materiale elevilor care au obtinut rezultate deosebite - premiul I, II, III si mentiune la faza jdueteana, nationala a olimpiadelor scoalre/concursurilor/ competitiilor sportive, precum si profesorilor/instructurilor/coordonatorilor, care i-au pregatit pe acestia   HCL 50
51 31.05.2023 HCL privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata totala de 23631 mp(3 loturi) situat in intravilanul si extravilanul localitatii Sita Buzaului, sat Crasna, judetul Covasna inscire in CF nr. 25189 Sita Buzalui, CF nr. 25188 Sita Buzalui si CF nr. 25200 Sita Buzalui  HCL 51
52 31.05.2023 HCL privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii - Extindere retea de canalizare in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna - aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului   HCL 52
53 31.05.2023 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 53
54 28.06.2023 HCL privind delegarea Judetului Covasna pentru a participa cu proiectul - Achizitionarea de microbuze electrice pentru elevi in judetul Covasna - la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generatie, componenta C15. Educatie, finantat din fondurile europene aferente Planului National de Redresare si Rezilienta, in numele si pe seama comunei Sita Buzaului  HCL 54
55 28.06.2023 HCL privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren proprietate privata a comunei Sita Buzaului si aprobarea grevarii cu drept de servitute in favoarea acestora  HCL 55
56 28.06.2023 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 56
57 07.07.2023 HCL privind rectificarea bugetului pe anul 2023  HCL 57
58 07.07.2023 HCL privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale la serviciile de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de cadastru si Carte Funciara a imobilelor situate in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna  HCL 58
59 07.07.2023 HCL privind aprobarea Fisei de date si a Caietului de sarcini pentru achizitia publica de Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna si constituirea comisiei de selectie a ofertelor  HCL 59
60 07.07.2023 HCL pentru aprobarea Fisei de date si a Caietului de sarcini pentru achizitia publica de servicii de proiectare si executie de lucrari la obiectivul de investitii"Extindere retea de canalizare in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna"  HCL 60
61 07.07.2023 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Construire pista de biciclete in comuna Sita Buzaului", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  HCL 61
62 26.07.2023 HCL privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul II 2023  HCL 62
63 26.07.2023 HCL privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele comunei Sita Buzaului  HCL 63
64 26.07.2023 HCL privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare in vederea laborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Construire si dotare Dispensar uman in comuna Sita Buzaului, Covasna  HCL 64
65 26.07.2023 HCL pentru modificarea Hotararii nr.25/2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.l."S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip-Construire "Sala de sport cu tribuna 180 locuri din sat Sita Buzaului,comuna Sita Buzaului,judetul Covasna"  HCL 65
66 27.07.2023 HCL pentru modificarea Hotararii nr.59/2023 privind aprobarea Fisei de date si a Caietului de sarcini pentru achizitia publica de" Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna" si constituirea comisiei de selectie a ofertelor  HCL 66
67 27.07.2023 HCL privind aprobarea documentafiei de avizare a lucrarilor de intervenfii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investifii ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna Etapa a III-a", aprobat pentru finanfare prin Programul National de Investifii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finanfate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  HCL 67
68 27.07.2023 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 68
69 30.08.2023 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2023  HCL 69
70 30.08.2023 HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului  HCL 70
71 30.08.2023 HCL privind aprobarea tarifelor pentru activitatile din sfera serviciului de salubrizare, prestate de SC Salubritate IBSV SRL  HCL 71
72 30.08.2023 HCL privind aprobarea Fisei de date si a Caietului de sarcini pentru obiectivul de investitii - Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a Scolii Gimnaziale Nicolae Russu din Sita Buzaului -   HCL 72
73 30.08.2023 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta   HCL 73
74 27.09.2023 HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului  HCL 74
75 27.09.2023 HCL privind constituirea Echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica  HCL 75
76 27.09.2023 HCL privind stabilirea situatiilor deosebite si procedura de acordare a ajutoarelor de urgenta de Ia bugetul local  HCL 76
77 27.09.2023 HCL privind desemnarea reprezentantilor consiliului local iu Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Nicolae Russu" Sita Buzaului,pentru anul scolar 2023-2024  HCL 77
78 27.09.2023 HCL privind desemnarea reprezentantulni consiliului local ca membru in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei la nivelul Scolii Gimnaziale "Nicolae Russu"Sita Buzaului,pentru anul scolar 2023-2024  HCL 78
79 27.09.2023 HCL privind revocarea Hotararii nr.67 /2023 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna Etapa a III-a", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  HCL 79
80 27.09.2023 HCL privind aprobarea docnmentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna Etapa a III-a", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  HCL 80
81 27.09.2023 HCL privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.l."S.A. a amplasamentulului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip-Construire "Sala de sport cu tribuna 180 locuri din sat Sita Buzaului,comuna Sita BuzauluiJudetul Covasna"  HCL 81
82 27.09.2023 HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzaului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV"  HCL 82
83 27.09.2023 HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzaului ln Adunarea Generalii a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarii "AQUACOV"  HCL 83
84 27.09.2023 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 84
85 25.10.2023 HCL privind privind aprobarea organigramei si a statului de functii
al aparatului de specialitate al primarului 
 HCL 85
86 25.10.2023 HCL privind insusirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei "Solutia e-SCIM", www.e-scim.ro   HCL 86
87 25.10.2023 HCL privind aprobarea indexarii cu rata de schimb a monedei euro la O1.10.2023 ,a sumelor prevazute la ari. 470 alin. (5) si (6) din Legea m.227/2015,Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare  HCL 87
88 25.10.2023 HCL privind angajarea nnui avocat care sa reprezinte interesele comunei Sita Buzaului   HCL 88
89 25.10.2023 HCL privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III 2023  HCL 89
90 25.10.2023 HCL privind rectificarea bngetnlni local pentru anul 2023  HCL 90
91 25.10.2023 HCL privind modificarea Hotararii consilinlui local nr. 45/2023 referitoare la delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de gestionare a cainilor fiira stapan al comunei Sita Buzaului, judetul Covasna   HCL 91
92 25.10.2023 HCL privind aprobarea notei conceptnale si temei de proiectare in vederea
elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii"Construire trotuare in comuna Sita Buzaului" 
 HCL 92
93 25.10.2023 HCL privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii " Construire si dotare cresa mica in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna"   HCL 93
94 25.10.2023 HCL privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare in vederea elaboriirii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Sistem de colectare a apelor pluviale in comuna Sita Buziiului, judetul Covasna Aliniament DN 10 KM 106+378-KM 110+465  HCL 94
95 25.10.2023 HCL privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii " Amenajarea terenului de sport si construire corp cladire pentru Scoala Gimnaziala Nicolae Russu din comuna Sita Buzaului, judetul Covasna"   HCL 95
96 25.10.2023 HCL privind aprobarea Notei conceptnale si Temei de proiectare in vederea
elaboriirii docnmenta(iei tehnico-economice pentru obiectivnl de investitii "Amenajarea terennlui de sport si a curtii Scolii Gimanziale nr.3 din comuna Sita Buzaului
 HCL 96
97 25.10.2023 HCL pentru aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publicii de produse" Dotarea cu mobilier a Scolii Gimnaziale,, Nicolae Russu,, din Sita Buzaului " si constituirea comisiei de selectie a ofertelor   HCL 97
98 25.10.2023 HCL pentru aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publica de produse" Dotarea cu materiale didactice a Scolii Gimnaziale ,, Nicolae Russu,, din Sita Buzaului " si constituirea comisiei de selectie a ofertelor   HCL 98
99 25.10.2023 HCL pentru aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publica de produse" Dotarea cu echipamente IT a Scolii Gimnaziale ,, Nicolae Russo,, din Sita Buzaului " si constituirea comisiei de selectie a ofertelor   HCL 99
100 25.10.2023 HCL privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare in vederea
elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii"Statii de reincarcare vehicule electrice pe raza comunei Sita Buzaului
 HCL 100
101 25.10.2023 HCL pentru aprobarea documentatiei de atribuire pentru achizitia publica de servicii de proiectare, asistenta tehnica, executie lucrari, furnizare si instalare produse aferente proiectului" Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Sita Buzaului, satele Sita Buzaului, Zabratau si Crasna, judetul Covasna" si constituirea comisiei de selectie a ofertelor   HCL 101
102 25.10.2023 HCL privind modificarea Hotararii consiliului local nr.60/2023 referitoare la aprobarea Fisei de date si a Caietului de sarcini pentru achizitia publica de servicii de proiectare si executie de lucrari la obiectivul de investitii"Extindere refea de canalizare in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna  HCL 102
104 14.11.2023 HCL privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023  HCL 104
105 14.11.2023 HCL privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentrn obiectivul de investitii cu titlul ,,Asigurarea consumului de energie electrica la nivelul UAT Sita Buzaului prin crearea de noi capacitati de productie energie din surse regenerabile" aferent apelului de proiecte pentrn solicitantii din sectorul public, din cadrul ,,Programului-cheie 1" Surse regenerabile de energie si stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare, prin OME nr. 1431/01.11.2023  HCL 105
106 14.11.2023 HCL privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Sita Buzaului, aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare  HCL 106
107 29.11.2023 HCL privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023  HCL 107
108 29.11.2023 HCL privind aprobarea procedurii privind participarea persoanelor fizice ln cadrul Programului Casarea autovehiculelor uzate, derulat in cofinantare cu Administratia Fondului pentru Mediu, precum si procesul de inregistrare al acestora ,Programul privind casarea autovehiculelor uzate are ca scop eliminarea din circulatie a masinilor uzate,cu grad ridicat de poluare  HCL 108
109 29.11.2023 HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzaului  HCL 109
110 29.11.2023 HCL privind aprobarea proiectului Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare si depozitare deseuri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre judetul Covasna si S.C. ECO BIHOR S.R.L.  HCL 110
111 29.11.2023 HCL pentru aprobarea modificarii si completarii Statutului ASOCIATlEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR IN JUDETUL COVASNA"  HCL 111
112 29.11.2023 HCL privind stabilirea salariilor de bazii si a coeficientilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzaului, incepiind cu Iuna noiembrie 2023  HCL 112
113 29.11.2023 HCL privind stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sita Buzaului, incepiind cu 1 ianuarie 2024  HCL 113
114 29.11.2023 HCL privind aprobarea criteriilor, volumelor si prioritatilor la valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de productie 2024 din fondul forestier/pasune impadurita proprietate a comunei Sita Buzaului  HCL 114
115 29.11.2023 HCL privind aprobarea preturilor de referinta pentru anul de productie 2024 pentru masa lemnoasa pe picior si masa lemnoasa fasonata la drum auto, care se recolteaza din fondul forestier/pasune impadurita proprietatea unitatii administrativ teritoriale comuna Sita Buzaului  HCL 115
116 29.11.2023 HCL privind depunerea si implementarea proiectului cu titlul,, Asigurarea consumului de energie electricii la nivelul UAT Sita Buziiului prin crearea de noi capacitati de productie energie din surse regenerabile"  HCL 116
117 29.11.2023 HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzaului pentru aprobarea proiectului actului aditional la Contractul de delegare al gestinnii incheiat intre Asociafia de Dezvoltare Intercomunitara ,,IBSV SALUBRITATE" si SC Salnbritatea IB SV SRL  HCL 117
118 29.11.2023 HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzaului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,IBSV SALUBRITATE", si voteze aprobarea Statutului actualizat  HCL 118
119 29.11.2023 HCL privind aprobarea Proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Moderuizare drumuri de interes local in comuna Sita Buzaului, judetul Covasna Etapa a III-a", aprobat pentru finantare priu Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  HCL 119
120 29.11.2023 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 120
121 08.12.2023 HCL privind bugetului local pentru anul 2023  HCL 121
123 27.12.2023 HCL privind validarea Dispozitiei nr.234/2023 referitoare la majorarea bugetului local al comunei Sita Buzaului pentru anul 2023  HCL 123
124 27.12.2023 HCL privind aprobarea executiei bugetare pentru timestrul IV 2023  HCL 124
125 27.12.2023 HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024  HCL 125
126 27.12.2023 HCL privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar care vor functiona in anul scolar 2024-2025 in comuna Sita Buzaului  HCL 126
127 27.12.2023 HCL cu privire Ia acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Sita Buzaului in Adunarea Generala a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUACOV  HCL 127
128 27.12.2023 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 128

 

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2022

 

 

 

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2021

 

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2020

 

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2019

 

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2018

 

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2017

 

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2016

 

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2015

 

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2014

 

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2022

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Sita Buzăului din anul 2012


Print