Secretarul general al comunei

Boricean Mirela - Ancuta
Boricean Mirela - AncutaSecretar General al Comunei
Boricean Mirela - Ancuta
Secretar General
Comuna Sita Buzaului 
 

Comuna Sita Buzaului 
Loc. Sita Buzăului, Nr. 222, Cod Poştal 527155
Judetul Covasna
Telefon: 0267.373.090
e-mail: sitabuzaului@yahoo.com

Atribuțiile secretarului general

avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;

coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;

asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;

asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;